Allmänna villkor, Chouette advokatbyrå aktiebolag

Dessa villkor gäller för alla tjänster som Chouette utför. Utöver dessa villkor gäller också alltid Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed* för de tjänster vi utför.

 1. Uppdragets utförande
  Uppdraget utförs av den eller de personer på Chouette som ni har vänt er till. Uppdraget kan utföras av annan anställd advokat eller jurist när vi anser att det är lämpligt. I särskilda fall sker det efter samråd med er. Externa leverantörer anlitar vi vid behov och efter särskild överenskommelse med er.
 2. Skatt
  Vi åtar oss inte skatterådgivning och ansvarar inte för eventuella skattekonsekvenser på grund av uppdraget.
 3. Arvoden och kostnader
  Våra arvoden är baserade på en sammanvägning av ett antal faktorer, bland annat nedlagd tid, uppdragets omfattning, svårighetsgrad och betydelse samt arbetets resultat, i enlighet med advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Om ni föredrar särskilda villkor för arvodet, såsom budgetramar, takarvoden osv är vi villiga att diskutera en lösning som passar er. Utöver arvodet har vi rätt till ersättning för resor och andra kostnader som uppkommer i samband med uppdraget.
 4. Fakturering
  Om inget annat har avtalats fakturerar vi månadsvis i efterskott eller vid de tidpunkter som är lämpligast med hänsyn till ärendet.
 5. Ansvarsbegränsning
  Vårt ansvar är begränsat till 40 miljoner kronor per skada.
 6. Tvist, tillämplig lag
  Dessa villkor och alla uppdrag som helhet är underställda svensk rätt. Tvist med anledning av uppdraget ska avgöras genom skiljeförfarande i Stockholm.

* https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/vagledande-regler-om-god-advokatsed-med-kommentarer-juni-2020.pdf